› Vznik dobrovoľného hasičského zboru

Historická požiarna striekačka Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Šalkovej sa podľa dokladov dostupných v Štátnom archíve v Banskej Bystrici datuje na 11. marca 1924 a o jeho činnosť sa zaslúžili predovšetkým Jozef Čierny, Ján Čierny a Pavel Badáni. Prvá zápisnica je z dňa 15. júla 1924, ktorú zapísal Ján Badáni, veliteľ zboru.
Zbor bol založený na podnet starostu obce (samostatnou obcou bola Šalková do 1.1.1971, pozn. autora) a jeho hlavným poslaním bola ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi. Pri vzniku zboru stálo 24 zakladajúcich členov, ktorí si spomedzi seba zvolili veliteľa a ostatných funkcionárov.
Zbor začal svoju činnosť v skromných podmienkach s týmto majetkom: 1 kus dvojkolesová ručná striekačka, 40 metrov hadíc, 4 kusy savíc a jednotlivé súčiastky ku stroju. Až do roku 1928 nemali členovia zboru jednotnú rovnošatu. Jediným znakom príslušnosti k zboru boli hasičské čiapky, zakúpené sčasti z prostriedkov zboru, sčasti na pôžičku od jeho členov, ktorí poskytli zboru na tento účel. Hlavným a pravdepodobne aj jediným zdrojom finančných prostriedkov boli tanečné zábavy, ktoré dobrovoľný hasičský zbor organizoval.
Napriek skromným materiálnym a finančným podmienkam sa práca v zbore začala rozvíjať sľubne. Cvičenie mužstva sa konalo dvakrát mesačne (jedenkrát pochodové, jeden krát so strojom). Ostatná činnosť dobrovoľného hasičského zboru bude opísaná v stati "Prierez činnosti a mílniky dobrovoľného hasičského zboru".

› Prvé zloženie výboru - funkcionárov

prvý výbor hasičského zboru Veliteľ:          Ján Badáni - Zimákovie
Miestoveliteľ:  Ján Bacík
Pokladník:       Ján Bartoš
Gazda:          Ján Rakyta - Firákovie
Revízori:        Ondrej Badáni - Matalovie, Ján Čierny - Búrovie
Rojvodíci:       Pavel Longauer, Ján Kliment - Ferjanckovie
Strojník:        Ján Kriško
Saniterák:      Ondrej Bartoš

› Prierez činnosti a mílniky dobrovoľného hasičského zboru

Predvojnové roky (1924 až 1939)

24.08.1924 Prvá hasičská tanečná zábava. Pri vstupe sa platilo 4 koruny zápisné.
17.09.1925 Prvá účasť na obvodovom cvičení v Banskej Bystrici.
08.04.1928 Usporiadanie divadelného predstavenia spojeného s tanečnou zábavou.
03.06.1928 Účasť na posviacke hasičskej zástavy v Kostiviarskej.
02.07.1928 Nočné poplachové cvičenie so striekačkou.
05.07.1928 Inštruktážne cvičenie pre bratov hasičov v Môlči.
07.09.1928 Vyslanie delegáta do Martina k položeniu základného kameňa na Hasičský dom.
01.07.1930 Účasť na hasení požiaru štátnej píly v Banskej Bystrici.
24.-25.09.1930 Účasť na hasení požiaru v Slovenskej Ľupči.
20.10.1931 Účasť na hasení požiaru v Lučatíne.
31.07.1932 Usporiadanie poplachového cvičenia za účasti bratov hasičov zo Senice.
11.09.1932 Účasť na obvodovom cvičení v Selciach.
13.09.1933 Účasť na hasení požiaru v Nemciach.
28.09.1936 Vítanie prezidenta dr.E.Beneša prechádzajúceho našou obcou do železiarní.
04.03.1938 Vypukol požiar v dome č.55, ktorý bol hneď našimi hasičmi uhasený.
06.03.1938 Zapálenie vatry na počesť zosnulého 1.prezidenta T.G.Masaryka.

Vojnové roky (1939 až 1945)