› Mestská časť Šalková

Prvé zmienky o Šalkovej siahajú do 13. storočia. Táto charakterom poľnohospodárska osada patrila najprv zemanom, neskôr v rokoch 1424 až 1848 ľupčianskemu panstvu. Od 1.januára 1971 sa Šalková stala súčasťou mesta Banská Bystrica, podobne ako všetky okolité obce, nachádzajúce sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Od tohto dátumu sa jej ďalší rozvoj dostal do priamej závislosti od zámerov mesta. Podobu mestskej časti má Šalková dodnes.
Zemepisne sa nachádza 5 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno a rozprestiera sa na oboch brehoch rieky Hron.
Nadmorská výška v strede mestskej štvrti je 360 m n.m.
GPS poloha: 48 44' 0" North, 19 13' 0" East
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica


› Dobrovoľný hasičký zbor Šalková

Náš zbor sa postupom času vyprofiloval na modernú organizáciu zameranú na základné poslanie predchádzať požiarom, pomáhať profesionálnym jednotkám pri likvidácii požiarov a živelných pohrôm ale aj na aktivity, ktoré sa nesú v duchu tradícií, v úzkej spojitosti s verejným životom našej mestskej časti. Je otvorený spolupracovať s dobrovoľnými hasičskými zbormi v blízkom okolí ako aj vo svete.
V neposlednom rade sa snažíme motivovat mládež, aby dobrovolné hasičstvo zostalo aj pre nasledujúce generácie.
I napriek mnohým úskaliam sa darí našim členom postupne napredovať a budovať si pevné kamarátske a priateľské vzťahy v okamihoch šťastia a úspechov, tak aj zomknutie v tých najťažších chvíľach.
Sme hrdí na to, že sme členmi dobrovoľného hasičského zboru, pretože má naša práca zmysel...

Od roku 2009 sa právne mení na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a uchádza sa o vaše 2% dane z príjmov.